SHYM/KASTA. Romance for ANNA

01.NOV.2014

Director-Sasha Stekolenko
DOP-Lena Chehovskaya
camera department-Sergey Sardudinov
Producer -Viktor Sema, BURO studio, Masha Moskalenko
Style-Sonya Soltes
Model-Lika Kalandadze
Editing -Dima Kochnev, Sasha Stekolenko
Collourcorrection-Marina Tkachenko

Special thanks: Denis Luschik, Biba (Vigen Vartanov),Georgy and Roman (art-villa Garikula),Syndicate