SOMETHING THAT I DO NOT LIKE

17.MAY.2017

DOP-Vladimir Shklyarevsky
Starring - Vika Tokmanenko, Mitya Gavrilov
Producer-Olga Ivanenko
1st AD- Dima Hasanov
Sound -Misha Abzdolc
Camera department- Jenya Bubley
Lighting- Mykhailo Shashko, Evgen Malik
Editing -Dima Kochnev
Grading -Marina Tkachenko
Mastering- Vika Dvornikova
Style-Lusya Konstantinova
producer assistant -Alina Matochkina
BURO studio (Ukraine)